ALGEMENE VOORWAARDEN YAHA STONE

 

Artikel 1           Definities

1.1       Wederpartij: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan wel een rechtspersoon welke een overeenkomst aangaat met Yaha STONE.

1.2       Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt na aanvaarding van de offerte van Yaha STONE door een schriftelijke of elektronische bevestiging van de offerte en een aanbetaling op het door Yaha STONE aangegeven rekeningnummer.

1.3       Meerwerk: van meerwerk is sprake indien er meer werkzaamheden dienen te worden verricht dan wel meer materialen dienen te worden geleverd dan vooraf overeengekomen.

Artikel 2           Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten en aanbiedingen tussen Yaha STONE en wederpartij. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2        Toepasselijkheid van inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de

overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 3           Offerte en totstandkoming overeenkomst 

3.1       De offerte omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren materialen en indien overeengekomen de uit te voeren werkzaamheden. De omschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken.

3.2       Alle specificaties gegeven in de offerte zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. In het bijzonder zij opgemerkt dat showroommodellen en monsters kunnen afwijken in kleur(tint) en structuur van het uiteindelijk te leveren product.

3.3       Alle offertes van Yaha STONE zijn vrijblijvend. Yaha STONE kan haar offertes steeds herroepen, zelfs indien de offerte een vaste termijn voor aanvaarding bevat.

3.4       Yaha STONE kan niet gebonden worden door mondelinge uitingen van personen die haar al dan niet onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze uitingen door de daartoe bevoegde personen van Yaha STONE alsnog schriftelijk worden bevestigd.

3.5       De overeenkomst tussen Yaha STONE en de wederpartij komt tot stand door een schriftelijke of elektronische aanvaarding van de offerte alsmede het overmaken van de aanbetaling van de offerte door de wederpartij en door de schriftelijke of elektronische bevestiging daarvan door Yaha STONE.

3.6       De bestelling van het materiaal voor de wederpartij wordt niet geplaatst zolang de wederpartij de offerte niet schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd en Yaha STONE de aanbetaling niet op haar rekeningnummer heeft ontvangen.

3.7       Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 4           Prijzen

4.1       Alle prijzen zijn conform de aan de wederpartij verstrekte prijslijst of offerte van Yaha STONE. De offerte geeft inzicht in de prijs en de wijze waarop de totaalprijs tot stand is gekomen.

4.2       Prijzen gelden per aantal, per vierkante meter (m2) dan wel per pallet of andere eenheid en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

4.3       Indien na de datum van de aanbieding, ook indien Yaha STONE een bindende offerte heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is Yaha STONE gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. De wederpartij heeft, in geval van een prijsverhoging, het recht de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4.4       Bij een bestelling van minder dan € 500,00 (vijfhonderd euro) is Yaha STONE gerechtigd transportkosten in rekening te brengen bij de wederpartij.

Artikel 5           Retourneren

5.1       Bestellingen gedaan door de wederpartij en geleverd door Yaha STONE kunnen in beginsel niet worden geretourneerd, tenzij artikel 5.2 van toepassing is. Yaha STONE werkt niet met voorraden. Bestellingen worden speciaal op aanvraag van de klant besteld en/of gefabriceerd.

5.2       Indien meer dan drie (3) dozen van het bestelde en geleverde materiaal over blijven en Yaha STONE zelf het aantal benodigde vierkante meters (m2) inclusief snijverlies heeft opgemeten voor de wederpartij, blijven de eerste drie (3) dozen voor rekening van de wederpartij en kunnen deze niet geretourneerd worden. De overige dozen zijn vatbaar voor retournering.

5.3       Bij opmeting van het aantal benodigde vierkante meters (m2) door de wederpartij zelf, waarbij Yaha STONE eventueel alleen het snijverlies optelt, kunnen overgebleven dozen van het bestelde en geleverde materiaal niet worden geretourneerd.

Artikel 6           Levertijden, levering en risico

6.1       De tussen Yaha STONE en wederpartij overeengekomen levertijden worden door Yaha STONE zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Yaha STONE spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.

6.2       In beginsel geldt een levertijd van 3 à 4 weken, mits het door de wederpartij bestelde materiaal op voorraad is bij de fabriek/leverancier.

6.3       De wederpartij heeft geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van Yaha STONE.

6.4       De wederpartij kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de producten weigeren.

6.5       De aflevering geschiedt franco werk ongelost, conform de aan de wederpartij verstrekte prijslijst of offerte van Yaha STONE en hetgeen is overeengekomen.

6.6       Bij aflevering franco werk ongelost worden de materialen geacht door Yaha STONE te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd.

6.7       In geval van aflevering franco werk ongelost zal Yaha STONE die overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met naar het redelijk oordeel van Yaha STONE passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer, naar het redelijk oordeel van Yaha STONE, gebruikelijke voorwaarden.

6.8       De wederpartij stelt Yaha STONE in de gelegenheid de producten af te leveren en zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is. Indien de aflevering van de producten door omstandigheden die aan de wederpartij kunnen worden toegerekend wordt verhinderd of vertraagd, dient de wederpartij de overeengekomen prijs, eventueel vermeerderd met de schade die Yaha STONE door de vertraging lijdt, te vergoeden.

6.9       Bij aflevering franco werk ongelost behoeft Yaha STONE de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, dit ter beoordeling van Yaha STONE of de door hem ingeschakelde hulppersonen. Wederpartij is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen. De producten worden niet naar binnen getild en enkel zover als de pompwagen kan komen.

6.10     Yaha STONE is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

6.11     De wederpartij zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn.

Artikel 7           Werkzaamheden uitgevoerd door Yaha STONE

7.1       In het geval Yaha STONE werkzaamheden dient te verrichten zoals vermeld op de offerte dient de wederpartij de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden geheel leeg te halen dan wel uit te ruimen alsmede dienen eventuele deuren gedemonteerd te worden.

7.2       Indien de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden niet geheel is leeggehaald en/of eventuele deuren niet zijn gedemonteerd, is Yaha STONE genoodzaakt deze werkzaamheden zelf uit te voeren. Yaha STONE is hierbij niet aansprakelijk voor de eventuele ontstane schade en/of beschadiging tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden.

7.3       In het geval de wederpartij afval ontstaan tijdens de werkzaamheden uitgevoerd door Yaha STONE door Yaha STONE wenst te laten verwijderen zal Yaha STONE extra kosten in rekening brengen bij de wederpartij voor het verwijderen van dit afval.

7.4       Gelet op de hoeveelheid afval dat is ontstaan tijdens de werkzaamheden kan Yaha STONE een afvalcontainer inhuren, welke kosten in rekening zullen worden gebracht bij de wederpartij.

7.5       De wederpartij is gerechtigd om zelf het tijdens de werkzaamheden ontstane afval weg te gooien en dient Yaha STONE hiervan op de hoogte te stellen. Er worden dan geen kosten voor het verwijderen van het afval in rekening gebracht bij de wederpartij.

7.6       In het geval de werkzaamheden die door Yaha STONE worden uitgevoerd onder andere het infrezen van de vloerverwarming betreft, is Yaha STONE nimmer aansprakelijk voor de kosten van eventuele ontstane schade en/of beschadiging aan leidingen en/of elektra in de vloer tijdens het infrezen van de vloerverwarming.

Artikel 8           Meerwerk

8.1       Indien Yaha STONE op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Yaha STONE bij de wederpartij in rekening worden gebracht. Van meerwerk is eveneens sprake indien de omvang van een reeds overeengekomen opdracht wordt uitgebreid of gewijzigd. Yaha STONE is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en Yaha STONE kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten.

8.2       Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 8.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de wederpartij en Yaha STONE kunnen worden beïnvloed.

8.3       Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Yaha STONE de wederpartij desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 9           Betaling

9.1       De betaling van de koopprijs inclusief btw geschiedt binnen een door Yaha STONE vastgestelde vervaltermijn, tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting, tenzij anders overeengekomen.

9.2       Alvorens de bestelling wordt geplaatst door Yaha STONE bij de desbetreffende fabriek/leverancier kan de wederpartij de koopprijs in zijn geheel dan wel in termijnen betalen, de volgende termijnen worden aangehouden:

9.2.1     Bij een bestelling die wordt geplaatst waarbij er tevens werkzaamheden dienen te worden verricht door Yaha STONE, dient de wederpartij op het moment van bevestiging van de offerte een eerste aanbetaling van 25% van het totaalbedrag als aanbetaling op het door Yaha STONE aangegeven rekeningnummer over te maken. De tweede aanbetaling van 25% dient de wederpartij op het desbetreffende rekeningnummer over te maken zodra de materialen op het adres van de wederpartij zijn geleverd. Na afloop van de werkzaamheden die Yaha STONE heeft verricht voor de wederpartij en toezending van de factuur van Yaha STONE kan het resterende bedrag worden betaald.

9.2.2     Bij een bestelling die wordt geplaatst waarbij slechts materialen dienen te worden afgeleverd op het adres van de wederpartij en er geen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door Yaha STONE is de wederpartij gehouden 25% van het totaalbedrag bij bevestiging van de offerte op het door Yaha STONE aangegeven rekeningnummer over te maken. Bij levering van de materialen en na toezending van de factuur door Yaha STONE is de wederpartij gehouden de overige 75% van het totaalbedrag op het rekeningnummer van Yaha STONE te voldoen.

9.3       Betaling van de factuur door de wederpartij dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur op het door Yaha STONE aangegeven rekeningnummer.

9.4       Indien Yaha STONE, dan wel een derde namens Yaha STONE, overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij.

9.5       Door middel van de betalingen (zoals hierboven uiteengezet) gedaan door de wederpartij na levering van de materialen op adres dan wel na afronding van de werkzaamheden, bevestigt de wederpartij alle materialen en eventueel de door Yaha STONE verrichte werkzaamheden in goede orde, zonder eventuele schade, te hebben ontvangen.

Artikel 10          Annulering

10.1     De wederpartij kan de bestelling van materialen bij Yaha STONE na het bevestigen van de door Yaha STONE uitgebrachte offerte in beginsel annuleren zolang de wederpartij nog geen aanbetaling heeft overgemaakt op het rekeningnummer van Yaha STONE.

10.2     Indien de wederpartij de bestelling na bevestiging van de door Yaha STONE uitgebrachte offerte alsmede na het doen van een aanbetaling op het door Yaha STONE opgegeven rekeningnummer wenst te annuleren worden er annuleringskosten in rekening gebracht.

10.3     In het geval van artikel 9.2 worden de annuleringskosten berekend tot aan het moment van annulering en ontvangt de wederpartij schriftelijk of elektronisch vermelding van de ‘redelijke vergoeding’ als annuleringskosten. De wederpartij kan na ontvangst van deze vermelding nog altijd afzien van annulering van de bestelling.

Artikel 11          Eigendomsvoorbehoud

11.1     Yaha STONE behoudt zich de eigendom voor van alle door Yaha STONE aan de wederpartij geleverde materialen totdat (koop)prijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval Yaha STONE op de wederpartij vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens Yaha STONE. Het is de wederpartij niet toegestaan om geleverde materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op de wederpartij is overgegaan.

11.2     Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 9.1 bedoeld, is Yaha STONE gerechtigd de materialen die aan hem toebehoren zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Wederpartij zal hieraan medewerking verlenen. Wederpartij verleent Yaha STONE onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor wederpartij in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

Artikel 12          Goedkeuring en reclame

12.1     De wederpartij is gehouden om toe te leveren materialen vóór de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid (fabricaat, type, kleur, maat, bewerking in het bijzonder op de aanwezigheid van gebreken, haarscheuren en/of krassen). Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient binnen 24 uur na aflevering door wederpartij schriftelijk of elektronisch aan Yaha STONE te worden gemeld, waarbij de wederpartij aan Yaha STONE foto’s van de materialen die niet voldoen alsmede het verpakkingsmateriaal dient toe te zenden. Beschadigde dozen materialen en breuktegels dienen bewaard te worden om te ruilen voor nieuwe producten. Indien wederpartij van een beschadigde tegel nog minimaal 50% kan gebruiken, dan wordt deze tegel niet gezien als breuk. Deze tegel dient dan te worden gebruikt voor snijverlies.

12.2     De wederpartij is gehouden de materialen vóór verwerking te controleren op fabricaat, type, kleur, maat, bewerking, vlakheid en in het bijzonder op de aanwezigheid van gebreken, haarscheuren en/of krassen. Reclamaties op verwerkt materiaal worden niet in behandeling genomen.

12.3     De wederpartij wordt geacht bekend te zijn met de montagevoorschriften behorende bij de levering door Yaha STONE zoals deze luiden op de dag van het totstandkomen van de overeenkomst. Wederpartij zal conform deze voorschriften handelen.

12.4     Het recht van de wederpartij om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de wederpartij niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken Yaha STONE hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.

12.5     De rechten van de wederpartij als genoemd in lid 10.4 vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door Yaha STONE ter zake van de producten afgegeven garantie.

Artikel 13          Zekerheid

13.1     Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de wederpartij zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van Yaha STONE terstond genoegzaam en in de door Yaha STONE gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Yaha STONE gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten.

13.2     Indien de wederpartij aan een verzoek, als bedoeld in 11.1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.

13.3     Heeft Yaha STONE de materialen reeds verzonden voordat aan Yaha STONE omstandigheden blijken op grond waarvan Yaha STONE redelijke gronden heeft te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan kan hij er zich tegen verzetten dat de materialen aan de wederpartij worden afgegeven, zelfs al heeft de wederpartij reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke aflevering door Yaha STONE. Yaha STONE dient de wederpartij van deze opschorting op de hoogte te stellen, en zal met nakoming voortgaan indien en zodra de wederpartij voldoende zekerheid stelt.

Artikel 14          Aansprakelijkheid

14.1     De aansprakelijkheid van Yaha STONE, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van (een gedeelte van) de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van Yaha STONE en voor zover Yaha STONE in staat is om soortgelijke materialen te leveren. Gevolgschade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

14.2     Yaha STONE is gerechtigd, maar is daartoe niet verplicht, alle aan de wederpartij toerekenbare schade direct en voor rekening en risico van de wederpartij te vergoeden en/of te herstellen.

14.3     Yaha STONE is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verwerkingskosten, sloopkosten, reparatiekosten en dergelijke.

14.4     Yaha STONE is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport van de bestelde en op het adres van de wederpartij te leveren materialen, welke schade het gevolg is van onzorgvuldig handelen dan wel opzet of grove schuld van de transportfirma.

14.5     Yaha STONE is nimmer aansprakelijk voor schade door nalevering en/of vervanging indien de geleverde materialen niet meer in dezelfde maat, kleur of bewerking leverbaar zijn bij Yaha STONE, fabrikant en/of toeleverancier. Maat, kleur of bewerking van tegels kunnen per levering afwijken, omdat de materialen per productie kunnen afwijken in kleur en maatvoering.

14.6     Yaha STONE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten gemaakt door de wederpartij m.b.t. het opmeten en berekenen van plattegronden.

14.7     Yaha STONE is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens ondernemer heeft voldaan.

14.8     Indien de wederpartij Yaha STONE kan aanspraken op de door Yaha STONE afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling van Yaha STONE.

14.9     Yaha STONE is nimmer aansprakelijk voor (kosten van) eventuele schade en/of beschadiging zoals vermeld in artikel 7.2 en artikel 7.6 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15          Garantie

15.1     Na aflevering van de producten staat Yaha STONE gedurende een periode van 3 maanden in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten. De beoordeling van de garantieaanspraak ligt bij Yaha STONE. Als blijkt dat er sprake is van een ondeugdelijk product, heeft Yaha STONE het recht het product terug te nemen waarna zij een van de navolgende dingen zal doen:

– het product herstelt, waarbij eventuele montage en demontage van het product niet voor rekening van Yaha STONE komt;

– het product vervangt voor gelijk en indien niet langer leverbaar een soortgelijk product;

– het product crediteert.

15.2     Wederpartij kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Yaha STONE heeft voldaan.

15.3     Geen garantie wordt gegeven indien:

– de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, schade door gebruik, onoordeelkundig gebruik en/of niet juist uitgevoerd onderhoud;

– de installatie, montage, wijziging of reparatie door de wederpartij of derden (reeds) is uitgevoerd;

– de installatie en/of de verwerking van de materialen is uitgevoerd door een derde.

Artikel 16          Einde overeenkomst

16.1     Yaha STONE kan de overeenkomst met de wederpartij eenzijdig ontbinden:

– indien de tekortkoming in de nakoming door de wederpartij van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de wederpartij niet tijdig de prijs betaalt of ter zake de materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt;

– in geval de wederpartij failliet verklaard wordt, dan wel hem surséance van betaling wordt verleend of door wederpartij wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen;

16.2     Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door Yaha STONE aan de wederpartij, Yaha STONE een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan Yaha STONE, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.

16.3     In geval Yaha STONE de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen Yaha STONE uit welke hoofde dan ook van de wederpartij te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 17          Overmacht

17.1     In geval van overmacht is Yaha STONE gerechtigd de overeenkomst te annuleren of zijn leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt.

17.2     In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor Yaha STONE staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van Yaha STONE in gebreke blijven met de aflevering dan wel materialen verkeerd afleveren, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan Yaha STONE de materialen betrekt.

Artikel 18          Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1     Alle door Yaha STONE aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden.

18.2     Eventuele geschillen tussen Yaha STONE en de wederpartij zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Yaha STONE.